projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
12.10. 10

Středověká města

Prezentace obsahuje výukovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Je určena pro 7. ročník; časová dotace: 1 vyučovací hodina. Pomůcky: učebnice dějepisu pro 7. ročník, vytištěné pracovní listy (s. 3, 9, 11, 12), atlas ČR, případně další materiály o významných českých městech (encyklopedie, turistické příručky apod.)
Výkladová část seznamuje žáky se základními informacemi o středověkých městech (vznik, druhy, vzhled, obyvatelstvo, řemeslné dílny, městská práva, cechy). Motivační cvičení podporují vlastní logické úvahy, procvičují učivo a zároveň slouží k získání dalších informací. Výuka je doplněna samostatnou individuální či skupinovou prací na základě pracovních listů. Očekávané výstupy: - dokáže vysvětlit vznik měst, typy měst a rozdíly mezi nimi - dokáže popsat vzhled města a porovnat ho se současnými městy - popíše složení městské společnosti - vysvětlí pojem "cechy" a jejich význam pro řemeslníky
Ročníky:

Další materiály tohoto autora